1. התפיסה האימננטית אצל המגיד ממזריץ'

. 1 התפיסה האימננטית אצל המגיד ממזריץ' לכאורה אין העולם כבודו ית' שהוא א"ס ב"ה בב"ת = ] ברוך הוא בלתי בעל תכלית , [ ואין כל העולמות נחשבים לנגדו כלום . אך נודע שהויות העולמות הי' ע"י שצמצם א "ע כר , והניח גדולתו הבב"ת וצמצם א"ע וברא את העולמות . והנה סיבת הצמצום והנחת גדולתו ית' ע"י שצפה במעשיהן של צדיקים והשעשוע שיקבל מהם , ובשביל זה ברא העולמות כמבואר במ"א = ] במקום אחר . [ וז"ש ויאמר אלוהים יהי אור שלכאורה קשה שלא נעשה כמאמרו , שאמר יהי וכתיב ויהי וידוע שהוא בכ"מ לשון צער . אך הנה הצמצום נקי אלוהים והצמצום ג"כ צורך לעולמות שבלעדיו לא היו יכולין לקבל האור הא"ס ב"ה , והיו בטלין ממציאות . וז"ש בראשית ברא אלהים , פי' בתחילה היה הצמצום , שבלעדיו לא הי' יכול להיות הבריאה , מחמת חסרון המקבלין . יחשוב שבכל מקומות היו תחילה מלאים מאור א"ס , רק שצמצם עצמו ופנה בו מקום לברוא העולמות באותו מקום רושם קדושה . וכל דבר שיש בעולם הכל הי' מתחילה בכוחו ית . '  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן