1. התפיסה האימננטית אצל ר' יעקב יוסף

. 1 התפיסה האימננטית אצלר ' יעקב יוסף בפירוט רכיבי התפיסה האימננטית בהגותו של ר' יעקב יוסף מפולנאה ( וכן בכתבי ההוגים הנוספים להלן ) אעקוב אחר סדר הדיון לעיל על הבעש"ט ( בפרק ג , ( כפי שהתפרט שם בסעיפים השונים . רציפות האצילות , אימננציה ודטרמיניזם , אצילות ופרסונליות , מוניזם ופלורליזם , אקוסמיזם וקיום מובחן , אימננציה מפוזרת והייררכית הכוללת ניצוצות , ייחודים והמשכה , אימננציה כנתון אונטולוגי או כתלות בתודעה , ולבסוף עניין האקזיסטנציאליזם הלשוני , השוזר את הדיון כולו . בדרשותיו של ר' יעקב יוסף מפולנאה , כמו בדרשות הבעש"ט , בקושי נזכרים מושג האין סוף ורעיון הצמצום , ואין דיון משמעותי בשאלת רציפות האצילות . הדבר בולט אצלו עוד יותר משום ריבוי החומר ואריכותם של דיונים העוסקים בנושאים אחרים . ייתכן שבכך נסמך ר' יעקב יוסף על הגישה שהוא מצטט משם הבעש"ט : "דשמעתי ממורי זלה"ה כל מה שאדם משיג בענין אלוהות הוא בחינת מלכות , אבל למעלה מזה 1 אי אפשר להשיג וכר ודפח"ח . " מכל מקום הוא אכן כמעט אינו מתייחס למה שמצוי " למעלה מזה . " מושג האין סוף משמש לעתים נדירות , ומכוון פעמים לאימננציה 2 האלוהית ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן