2. עבודה בגשמיות אצל הבעל שם טוב

מצע רעיוני זה יהווה בסיס לא רק לדיון להלן על הבעש"ט עצמו , כי אם גם לפרקים הבאים שיעסקו בתפיסה האימננטית אצל ממשיכיו , תוך ניסיון לברר אילו יסודות בעש"טניים הם הדגישו , אילו יסודות החלישו או השמיטו , אילו יסודות הוסיפו ( אם אכן הוסיפו , ( וכיצד הדבר משתלב במפת דגמי העבודה בגשמיות העולה מכתביהם . . 2 עבודה בגשמיות אצל הבעל שם טוב קודם לעיון בדגמי העבודה בגשמיות משם הבעש"ט יש לייחד מספר מילים להבהרת מעמדה של העבודה הנורמטיבית במשנתו . במספר מובאות בכתבי תלמידיו באה לידי ביטוי תפיסת המצוות כמערכת שלמה , נעלה , הכרחית ונצחית . באחת מדרשותיו של נכדו , ר' אפרים מסדילקוב , נזכרים דברי הבעש"ט בעניין מאמר חז"ל "מצוות בטילות לעתיד לבוא" ( נידה סא ע"ב . ( הבעש"ט מקשה כיצד ייתכן הדבר , שהרי התורה היא נצחית וכל מצווה ומצווה מקיימת ומחיה את העולמות , ובהיבטל המצוות תיבטל ההוויה כולה . וכך השיב ר' אפרים בשם הבעש"ט ' ו ומאא"ז זללה"ה שמעתי או בשמו או בשם הרמב"ן ז"ל כי ישיגו העולם בחינת המצוה ושורש חיות המצוה האיך שהוא ממש חיות נפשו וחיות כל העולמות ... וזהו פירוש מצוות שם מצוות הוא שהוא לשון ציווי זה י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן