7. עבודה בגשמיות כהכנה לעבודת ה' הנורמטיבית

. 7 עבודה בגשמיות כהכנה לעבודתה ' הנורמטיבית מופעי העבודה בגשמיות הכלולים בדגם זה לעולם צמודים לעבודת ה' הנורמטיבית . הם מקבלים את מעמדם כעבודת ה' רק בזיקה לעבודה זו , בהיותם קודמים לעבודה הנורמטיבית ובאופן מסוים מאפשרים , משפרים או מעצימים אותה . תלות זו ממילא מחייבת מעמד נמוך יותר לעבודה בגשמיות מזה של עבודת ה' הנורמטיבית , אף כי אין הדבר מונע ממנה להופיע כהנחיה שמלכתחילה . א במסגרת דגם זה יוצגו מספר ביטויים שונים לאופן שבו מסייעת פעילות החולין לעבודה הדתית ובכך מקבלת אף היא ערך דתי מסוים , והראשון והקלוש שבהם הוא סיוע על דרך השלילה : דשמעתי ממורי זלה"ה והחיות רצוא ושוב ( יחזקאל א יד ) לפי שכל דבר מתלהב לשוב לשרשו ולכך על ידי אכילה ושתיה ועסק משא ומתן מעט שמבטל מלימוד ועבודת ה' אז נחה הנשמה מהתלהבותה ונתחזקה וכר , ובזה יובן אמר ריש לקיש פעמים שביטולו של תורה זה יסודו , בסוד והחיות רצוא ושוב והבן . וכעת נראה לי באופן אחר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן