פרק ו דגמים של עבודה בגשמיות בראשית החסידות

פרק ו דגמים של עבודה בגשמיות בראשית החסידות כהקדמה אחרונה יש להעלות הסתייגות מסוימת באשר לקווי התיחום שיוצרת עצם החלוקה לדגמים . לא כל התייחסות לעבודת ה' בגשמיות ניתן לסווג על פי דגמים אלו , הן מפאת אופייה הבסיסי של חלוקה מעין זו , שמקורה בניתוח חיצוני , שוודאי לא היה 1 נחלתם של הכותבים ואשר על כן אין הם מחויבים לו , והן משום שלעתים מדובר באזכורים כלליים ביותר המבטאים גישה חיובית כלפי רעיון העבודה בגשמיות והזדהות עקרונית עמו , ולא יותר מכך . בכתביהם של כל ההוגים שהבאנו משמם דוגמאות לדגמים השונים של עבודה בגשמיות ישנן גם התבטאויות — קצרות בדרך כלל — שטמון בהן מסר כללי המניח עבודה בגשמיות כמובן מאליו או המצדד בה , מבלי לאפיין אותה בדרך זו או אחרת . למשל , המגיד ממזריץ' מביא אמרה משם הבעש"ט ומצמיד לה את הנוסחה הידועה "בכל דרכיך דעהו" ( משלי ג ו ) בהקשר המבאר פסוק זה כתובע מהאדם להגות בבורא בכל תנועה ובכל עיסוק : כי זה תכלית כל האדם הנברא להשיג השלימות האמיתי והוא השגת דבקות הבורא ב"ה . וכמו ששמענו בשם הבעש"ט ז"ל פי' הפסוק אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עוון ( תהלים לב ב ) שהנרצה הוא שאשרי האדם א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן