3. עבודה בגשמיות בחקר החסידות

העבודה בגשמיות במעמד זהה למצוות , שתחת הדגם של עבודה בגשמיות מלכתחילה , המכיל בתוכו גם את קריטריון העצמאות של העבודה בגשמיות = ) אי התלות בעבודה נורמטיבית לשם מתן ערך דתי למעשה החולין "כהכנה" או " כתוצאה , ( " מעניק לעבודה בגשמיות מעמד דתי גבוה ביותר ושם אותה על מישור אחד עם העבודה הנורמטיבית . סביר כי למעמד זה יש השלכות משמעותיות על תפיסת העולם הדתי בכלל ועל תפיסת המצוות בפרט . כאשר דגם זה יימצא או לא יימצא בתורתו של הוגה חסידי מסוים , ייתכן שניתן יהיה ללמוד מכך משהו על עולמו הדתי , כמובן תוך התייחסות לשאר דגמי העבודה בגשמיות המצויים אצלו ולמידת הדומיננטיות שלהם . פרישת המפה של דגמי העבודה בגשמיות מאפשרת , אם כן , מבט מעמיק אל משנתם של הוגים שונים . לא די בקביעה כי הוגה מסוים מרבה באזכורים של עבודה בגשמיות והוגה אחר ממעט בהם , שכן השאלה היא גם מהם סוגי העבודה בגשמיות הנזכרים ואילו דגמים נעדרים , ומה משמעות הדבר , וכן מהן ההנמקות הניתנות להנחיות השונות לעבודת ה' בגשמיות . שאלות אלו מתקשרות כמובן גם למקומה ולאופייה של התפיסה האימננטית בכתבי ההוגים השונים , ולקשר ( אם ק יים ) בינה לבין ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן