2. "פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה"

לבסוף , יש משמעות גם לסיפא של הפסוק וזיקתו לרישא . "והוא יישר — " ... מה משמעותה של ו"ו החיבור , האם היא מציינת הוספה = ) וגם ) או תוצאה = ) ואז ?( השימושים השונים בפסוק יציעו ( על פי רוב לא באופן מפורש ) הבנה מילולית ודקדוקית מסוימת שלו . על אף העמימות שבביטוי זה במבט ראשון נדמה כי ייחודו בזיקה שהוא יוצר בין ידיעה , "דעהו , " לבין מעשה , "דרכיך , " זיקה בין תפיסה ותודעה לבין התנהגות בפועל . בתמצית שבתמצית יש בו דרישה לקשר , אולי לקוהרנטיות , בין המעשה למחשבה . באינטואיציה יש פה קריאה לאיזו שלמות של האישיות ביחסה לקב"ה : שלמות של האישיות ושלמות של היחס " ) בכל . (" ... תביעה כזו לשלמות העשייה לשם שמים ( פעמים רבות מובא פסוק זה בזיקה לדברי המשנה באבות ב יב "וכל מעשיך יהיו לשם שמים ( " מהווה אידאל המעורר שאלה כיצד לממש אותו : האם המוקד הוא בהתאמת הדרכים לידיעה , או בהתאמת הידיעה לדרכים . מובן כי לרוב יש הצטלבות בין שני הדגשים , או הרכבה מסוימת שלהם , אך עדיין נראה כי עמדות שונות ייטו לדגש מסוים . דומה כי בכל עמדה מובלעת הנחה סמויה ו או שהגבלת המעשים היא ערובה ל"דעהו , " או שהעבודה התודעת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן