1. האימננציה במקרא ובספרות חז"ל

פרישת מגוון המסורות שעמדו בפני דמויות אלו , ואשר מתוכן הם בחרו ובררו וארגנו מסכת רעיונית שיש בה טביעת אצבע וטביעת נשמה ייחודית לתנועה זו , ויותר מכך — כפי שיובא להלן בחלק השלישי — חותם אופייני לכל דמות ודמות בתמונת עולמה הרוחני . . 1 האימננציה במקרא ובספרות חז"ל הן בקרב חוקרי המקרא והן בקרב העוסקים במחשבת חז"ל אין כלל הווה אמינא לדון בפנתאיזם או בפנאנתאיזם ( על פי ההגדרות השונות האפשריות , ( והדיון הרלוונטי עוסק בשאלת האימננציה והטרנסצנדנציה של האלוהות . במחקרו רחב היריעה על תולדותיה של האמונה הישראלית מתמודד יחזקאל 2 קויפמן עם שאלת ההפשטה של דמות האל במקרא . הוא יוצא נגד הניסיון — המשותף לפילוסופים יהודים ימי ביניימים ולחוקרים בני זמננו — לטעון שרעיון האחדות האלוהית הוא רעיון מופשט ביסודו , ש"האל האחד הוא סיבת הסיבות , עצם 3 נצחי , הווית ההוויות , נעלה על כל מוחש ומושג , על תפיסת זמן ומקום" וכר . הטענה הרואה באחדות מושג מופשט גורמת , לדבריו , לתהייה , כיצד נוצר רעיון אחדות האל בתרבות של רועים ואיכרים שכוחה לא היה בפילוסופיה ובהמשגה , וכן לסברה שדימויי האלוהות במקרא הם שרידי אגדה עממית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן