מבוא

מבוא בחלק זה נעסוק בתפיסה האימננטית של האלוהות בהגות הכללית והיהודית בכלל , ובחסידות בפרט . מגמת הדברים היא עיון בתפיסת האלוהות בחיבוריהם של הוגי ראשית החסידות , אך לשם כך יש להקדים מספר מהלכים . פרק א יעסוק במונחים "פנתאיזם" ו"פנאנתאיזם . " מונחים אלו מבטאים עמדה תאולוגית הטוענת לאימננציה מרבית של האלוהות בעולם . מאחר שאלו מונחים מקובלים ומרכזיים במחקר בסיווגן של תפיסות אלוהות , ומאחר שבמחקר החסידות נעשה שימוש במונחים אלו — אם בזיהוי החסידות על פיהם ואם בטענה כי אין הם חלים על ההגות החסידית — דומה כי נכון לפתוח בעיון במובנים השונים שניתנו למונחים אלו בהגות הכללית , כדי לבחון באיזו מידה ניתן להסתייע בהם בהבנת המחשבה החסידית . לאחר ניתוח המושגים על מרכיביהם הפנימיים והמשמעויות השונות שניתנו להם יוצגו שימושים שונים של מושגים אלו בחקר החסידות . באמצעות סקירת הופעותיהם של "פנתאיזם" ו"פנאנתאיזם" באוצר המילים של חוקרי החסידות ניתן יהיה לבדוק , האם השימוש במונחים אלו מבהיר את "התאולוגיה החסידית" ( אם יש דבר כזה , ( או שמא הוא מוסיף ערפול על זה הקיים ממילא , מה שיתבע הגדרת קטגוריות אחרות 1 לבח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן