תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה 11 חלק ראשון אימננציה מבוא 25 פרק א : פנתאיזם ופנאנתאיזם 27 . 1 פנתאיזם ופנאנתאיזם : ניתוח מושגי . 2 ; 27 הגדרת החסידות כפנתאיזם או כפנאנתאיזם . 3 ? 35 האלטרנטיבה — מערכת מושגית מורכבת 40 פרק בג שורשיה של התפיסה האימננטית בהגות היהודית 44 . 1 האימננציה במקרא ובספרות חז"ל . 2 ; 45 השפעת הנאופלטוניזם ; 52 . 3 קבלת רמ"ק 67 י . 4 קבלת הארי'י . 5 ! 72 אימננציה בתורה ובלשון דר . י . 6 התפיסה האימננטית : מוטיבים מרכזיים 82 פרק ג : התפיסה האימננטית בראשית החסידות 85 . 1 הערה מתודולוגית . 2 ; 86 רציפות האצילות . 3 ; 88 אימננציה ושלילת הרצון האנושי . 4 ; 93 אצילות ופרסונליות . 5 ; 96 מוניזם ופלורליזם , אקוסמיזם וקיום מובחן . 6 ; 102 אימננציה מפוזרת והייררכית ; 117 . 7 ייחודים — העצמת האימננציה או העלמתה . 8 ; 126 המשכה ? ואימננציה . 9 130 אימננציה כנתון אונטולוגי או כתלות בתודעה . 10 ; 134 הרהורים על אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה , על שפה ותודעה ; 149 סיכום 161  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן