דב שוורץ גילוי הארץ 'הארצית' בהגות הציונית: הערות אחדות

דב שוורץ גילוי הארץ 'הארצית' בהגות הציונית : הערות אחדות המאפיין הטריטוריאלי של הלאומיות , קרי ארץ הלאום , נידון במחקר בתוך הדיון על הגדרת הלאומיות . בין אם נקבל את הטענה שהלאומיות היא תוצאה של אינטרסים 2 בין אם נטען שהיא נובעת מהצרכים הטבעיים של העם , נתפס המאפיין הטריטוריאלי כמרכיב מהותי של הישות האתנית לאומית . וכבר העירו חוקרים על ההבחנה שבין הציונות לתנועות הלאומיות האחרות , שכן תנועות אלו פעלו בארצותיהם , ואילו התנועה הציונית פעלה בגלות . עובדה זו על מגרעותיה תרמה ביתר שאת לאידאליזציה של ארץ הלאום בהגות הציונית , אידאליזציה שממילא הייתה קיימת בעולם הדתי הן בפילוסופיה ( סגוליות הארץ מבחינה מדעית ) הן במיסטיקה ( ספירת מלכות וכדומה . ( זהו הצד האחד של המטבע . הצד האחר הוא גילויה של 'הארץ הארצית . ' לפתע פתאום נתגלה הקסם הארצי של הארץ , והוגים שהיו שרויים בספירה האלוהית של הארץ נחשפו לבחינה הארצית שלה . המהפכה הציונית מעצם הגדרתה התייחסה לארץ הלאום במונחים בעלי תוכן חילוני . בין אם נמדדה הארץ במונחים של ' מקלט בטוח' מהאנטישמיות בין אם נתפסה כמותאמת למידותיו ול'אופיר של עם ישראל , הופ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי