ארץ - ישראל בהגות היהודית במאה העשרים

העורך : אכ י עזר רבעק ארץ ישראל בהגות היהודית במאה העשרים המרכז לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה של יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית ירושלים ארץ י שראל בהגות היהודית במאה העשרים העורך ו אבי עז ר רבי צקי  אל הספר
יד יצחק בן-צבי