גידול באוכלוסיית הקבוצה ומקורות פרנסה נוספים

וקיבלו עליהן ... " לא לגרום לכל הפרעות סדר שאינן לא לכבוד לנו ולא לתועלת לעניינים המשותפים של כל הנקודות בסביבה " ... בסוף קיץ , 1947 לאחר הסכם החליפין עם ערביי נחלין והמפרוז הלא רשמי של שטחי הקק"ל שם , תכננה הקק"ל למסור לשתי הקבוצות שטחים חדשים להכשרה ולפתור בכך 51 את מצוקת העדר השטחים . בסתיו 1947 סיימה עין צורים את הכשרת החלקות בשטח " 144 " והחלה לעבוד בשטחי שווכה , שמופרזו במסגרת הסכם החליפין חודשים מספר קודם לכן . בשנת 1948 צריכה היתה הקבוצה כאמור להמשיך בעבודות בשווכה ולעבוד בדהר אבו זיד . גידול באוכלוסיית הקבוצה ומקורות פרנסה נוספים בשנת 1947 הצטרפו חברים חדשים לקבוצה , ומספר החברים עלה מכשלושים עם העלייה לשישים ושלושה חברים בסופה של שנת . 1947 עם זה , בנקודה עצמה לא עלה מספר החברים בשנה זו על ארבעים איש , משום שאנשים נשלחו לעבודה תנועתית ולהשתלמויות בענפי משק שונים או שסייעו להוריהם , אבל בעיקר משום שמקורות המים ועבודות הכשרת הקרקע והייעוד לא אפשרו להחזיק את כל חברי הקבוצה במקום . " עודף" החברים ששהו מחוץ לנקודה ושלא עסקו בעבודה תנועתית ובהשתלמויות 54 מצאו את פרנסתם בעבודות שונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן