סיכום הרכישות בגוש־עציון ומדרום לבית־לחם

סיכום הרכישות בגוש עציון ומדרום לבית לתם בפרוץ מלחמת השחרור הסתכם הרכוש הקרקעי הלאומי בגוש עציון ומדרום לבית לחם בכשמונת אלפים ארבע מאות דונם . רכוש זה היה מורכב מרכישות הקק"ל בנחלין 3 , 320 ) דונם , ( באל חד'ר 256 ) דונם , ( בכפר עציון 4 , 432 ) דונם ) ובדהישה ( ארבע מאות 166 אצ '' מ , תיק , KKL 10 שם ; שם , שם , פרוטוקול דירקטוריון הקק"ל מיום ; 31 . 8 . 43 אצ"מ , תיק ק , KKL 5 / 1612 פירוט חובות הקק"ל על קרקעות שרכשה מיום ; 26 . 9 . 43 אצ"מ , תיק ק , KKL 5 / 1578 מכתב מאת VK District Commissioner ' s Offices , Jerusalem הקק"ל מיום . 11 . 10 . 43 יצוין כי בספרי הנכסים של הקק"ל שבלשכה הראשית נרשם כי גודל השטח הוא 206 . 8 דונם בלבד , אך במדידות בשטח בפועל נמצא , ככל הנראה , שגודל השטח כמעט כפול . 405 . 4 — כך גם עולה ממסמכי הטאבו וכן ממפה מס' 15 שבארכיון מפות הקק"ל . וכן ראה אצ"מ , תיק ק , KKL 5 / 1434 מכתבה של ממשלת א"י אל הקק"ל מיום 167 . 23 . 9 . 43 ויץ , יומני ; ב , עמ' , 326 יום 168 . 23 . 6 . 43 אצ"מ , תיק , KKL 10 פרוטוקול ישיבת דירקטוריון הקק"ל מיום ; 31 . 8 . 43 ויץ , י 7 מגי ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן