מרדכי פכטר ארץ־ישראל בספרות הדרוש והמוסר של חכמי צפת במאה הט"ז

מרדכי פכטר ארץ ישראל בספרות הדרוש והמוסר של חכמי צפת במאה הט"ז [ א ] ספרות הדרוש והמוסר של חכמי צפת במאה הט"ז מגלה בסוגיית ארץ ישראל אחדות רעים מקפת כול . ההבדלים בין יוצריה השונים מתבטאים רק בפרטים רבהדגשים , ולא בתפיסות היסוד ; באלה אין שוני של ממש בין ספרי דרוש ומוסר קבליים — שהם מרביתה של הספרות הנדונה וחידושה העיקרי — לבין ספרי דרוש ומוסר שאינם קבליים ' . גישה יסודית אחת שווה לכולם , כי זאת יש לזכור : עיסוקנו כאן מתמקד בספריהם של חכמים אשר עלו לארץ או נולדו בה , ומכל מקום — ראו בעלייה לארץ ישראל ובישיבה בה ערך דתי נעלה ביותר . אופיה ורכיביה של הגישה האמורה מתמצים דווקא בספר מוסר שאינו קבלי , הלא הוא 2 הספר 'בית אלהים' לר' משה מטראני ( להלן : המבי"ט . ( ספר זה מרכז בין דפיו את מכלול המוטיבים בעניין ארץ ישראל הפזורים על פני כל ספרות הדרוש והמוסר של חכמי צפת . ראש וראשון למוטיבים אלה הוא קדושתה של ארץ ישראל , המייחדת אותה משאר ארצות תבל . המבי"ט מנסח עניין זה כך.- וכמו שיש בעולם העליון והאמצעי מדרגות זו למעלה מזו ... כמו כן בזה העולם השפל , יש מקומות מוכנים קצתם מקצת , להיותם מושפעי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי