מיכאל נהוראי ארץ־ישראל בתורתם של הרמב"ם והרמב"ן

מיכאל נהוראי ארץ ישראל בתורתם של הרמב"ם והרמב"ן הקשר שבין עם ישראל , היושב בגלות , לבין ארץ ישראל — פנים רבות לו , י והדברים 2 הבאים מוקדשים לבירור השוני שבין עמדות הרמב"ם לרמב"ן בנושא זה . בדרך כלל 3 משמשת תורתו של הרמב"ם אסמכתא למגמת ההשלמה למעשה עם חיי הגלות ; בעוד שאלה , המציבים את ארץ ישראל הממשית בראש כיסופיהם המשיחיים , מסתמכים על 4 תורתו של הרמב"ן . כפי שנראה להלן , פרשנות זאת חד צדדית היא , באשר אצל שני ההוגים ניתן למצוא אסמכתאות הן למגמה המשלימה עם הגלות והן לזו המעודדת את הזיקה לארץ ישראל . שני רכיבים אלה , המשלימים זה את זה , מכוונים למועדים היסטוריים שונים \ רכיב אחד עוסק בתקופת הגאולה , והוא בניין האב להלכות ארץ ישראל לימות המשיח , והאחר עוסק בזמן הזה , והוא בניין האב להלכות ארץ ישראל 5 בתקופת הגלות . מאמר זה נועד להוכיח , שהמחלוקת שבין הרמב"ם לרמב"ן נוגעת בעיקר בשאלת אופיים הניסיי או הטבעי של ימות המשיח , ואילו לגבי הגלות — ההלכות התקפות בזמן זה מוסכמות על שניהם . תחילה יוצגו דעותיהם של הרמב"ם והרמב"ן על אופיים של ימות המשיח ומעמדם הדתי . [ א ] לדעת הרמב"ם , ימות המשיח ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי