פתח דבר

פתח דבר " ' אתהלך לפני ה' בארצות החיים" — זו px ישראל' ( מדרש שוחר טוב , נו . ( ארץ של עם איננה מופיעה , מעיקרה , כמושא ישיר של שיטות מחשבה ושל הגות ערוכה ; היא איננה נשקפת לבני העם מבעד לאספקלריה של מושגים פילוסופיים או של סמלים מיסטיים . מטבע הדברים , pxn מצטיירת לעיני בניה , הקרובים , בתור המרחב הקיומי הממשי של חייהם הקיבוציים ; בד בבד , היא עשויה גם להיחרט בליבם של גוליה , הרחוקים , כמוקד של זיכרון , של תקווה ותפילה . אך רק במקרים מיוחדים , ובמקרה של אח ישראל — כתנאים מתוחים של קירבה וריחוק , של דביקות ורתיעה שחברו יחדיו בתודעה — שאלת האח צפויה להפוך גם לשאלה רעיונית ועיונית מובהקת . היא תרתק אליה אפוא את תשומת ליבם של ההוגים והמעיינים , ולא רק את זו של החוזים והפייטנים . 7 ? כץ המאמרים שלפנינו , מוקדש כולו לבירורה של תופעה רוחנית זו , כפי , שעלתה ופרחה במחשבה היהודית בימי הביניים ; ובעיקר , כפי שהיא מתגלה בספרות הפילוסופית והקבלית לדורותיה . הקתץ מתרכז , אם כן , במתח העמוק שהתגלה — בהוויה ובהכרה — בין יא ^ ישראל של מעלה , ' בין 'ציון בית חיינו' כזיכרון היסטורי , ובין 'אח ישראל בפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי