פרקים ז-י3 מספר דוכמת בן־סירא שנמצא בגניזת קהיר והוצג לשכטר