נספח ב חקיקה בענייני דרוזים בארצות המזרח־התיכון:

נספח ב חקיקה בענייני דרוזים בארצות המזרח התיכון : סוריה , לבנון וישראל * מבוא הדרוזים , כעדה דתית , אינם נהנים ממעמד משפטי דתי זהה בשלושת ריכוזיהם הגדולים במזרח התיכון , סוריה , לבנון וישראל . בסוריה , בשולי דיני המעמד האישי למוסלמים שנחקקו במדינה זו בשנת . 1953 נקבע מספר מצומצם של דינים שלא יחולו עליהם ; בלבנון , בנוסף לחוק המעמד האישי משנת , 1948 התפרסמו בשנת 1962 חוקים המסדירים את מעמדם הייחודי של מוסדות השיפוט הדתי לדרוזים , ואילו בישראל , בצד ההכרה בדרוזים בשנת , 1957 כעדה עצמאית , נחקק בשנת תשכ"ג 1962 — חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים . בשנת התשנ"ו 1995— גם נוספו תקנות המתייחסות למועצה הדתית הדרוזית בישראל . בנספח א ( ראה לעיל עמ' ( 277-225 הובא חוק המעמד האישי הלבנוני , כולל תיקונים שהוכנסו בו בישראל , ואילו כאן , בנספח ב , מובאים שאר החוקים המתייחסים למעמדם הדתי של הדרוזים במזרח התיכון . סוריה דיני המעמד האישי בסוריה צו תחיקתי מספר 59 מיום 17 . 9 . 1953 סעיף 307 של דיני המעמד האישי קובע ו על העדה הדרוזית לא יחול מה שסותר את הדינים האלה ו א . הקאצ'י יוודא את כשירותם של שני בני הלו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן