נספח א חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית בישראל הנוסח הערבי והתרגום לעברית*

נספח א חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית בישראל הנוסח הערבי והתרגום לעברית * מבוא חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית בישראל מבוסס על חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית בלבנון מ 24 בפברואר , ' . 1948 החוק הלבנוני אומץ על ידי הראשות הרוחנית של העדה הדרוזית בישראל במעמדה כ"מועצה הדתית" כמשמעות תקנות העדות הדתיות ( ארגונן ) ( העדה הדרוזית ) ( תיקון , ( תשכ"ב1961- מ 2 בנובמבר , . 1961 חוק המעמד האישי חל על העניינים שבסמכות השיפוט של בתי הדין הדרוזיים . החוק הדרוזי הלבנוני היה בשעתו חוק המעמד האישי הליברלי ביותר , מנקודת ראות מעמד האשה , שנתקבל במדינה ערבית מזרח תיכונית כלשהי . יש בו רפורמות מרחיקות לכת בענייני נישואין , גירושין וירושה . הוא ממזג בתוכו מקורות משפט רבים , דתיים וחילוניים , מקומיים וזרים , אבל מקור 2 ההשראה החשוב ביותר לייחודו של חוק זה הוא ההלכה הדרוזית הקדומה . חוק המעמד האישי הדרוזי הלבנוני אומץ בישראל בשני שינויים חשובים >> הדוקטרינה החנפית , אשר שימשה מקור משפט שיורי — בהיעדר הוראה מפורשת בחוק הדרוזי הלבנוני בעניין מסוים , שהוא בסמכותו של בית הדין הדתי הדרוזי — הוחלפה על ידי " ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן