7 לוח ‭:7‬ תחומים כלכליים, משלח יד והכנסה נטו אצל העדות השונות ‭(1983)‬