נספח ג שרידי פשר תהלים

נספח ג שרידי פשר תהלים שנתפרסמו ע"י י . מ . אליגרו * ( השוה תהלים לז , ח—כו . ( הפיסוק נוסף לנוחות הקורא . ד ף 1 1 יובדו בחרב וברעב ובדבר . הרף מאף ועזוב חמר , ואל 2 תחר אך להרע כיא מרעים יכרתו פשרו על כול השבים 3 לתורה אשר לוא ימאנו לשוב מרעתם כיא כול הממרים 4 לשוב מעונם יכרתו . וקואי יהוה המה ירשו ארץ פשרו 5 המה עדת בחירו עושי רצונו . ועוד מעט ואין רשע 6 ואתבוננה על מקומו ואיננו פשרו על כול הרשעה לסוף 7 ארבעים השנה אשר יתמו ולוא ימצא בארץ כול איש 8 [ ר ] שע . וענוים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום פשרו על 9 [ כול ה ] אביונים אשר יקבלו את מועד התענית ונצלו מכול פחי 10 ] ול [ ] י הארץ [ ] כול תעני [ ת דף 1 2 שבי המדבר אשר יחיו אלף דור ביש [ 2 אדם ולזרעם עד עולם . בימי רעב יש [ בעו כיא רשעים ] 3 יובדו פשרו [ אשר ] יחים ברעב במועד 4 ] יובדו ברעב ובדבר כול לוא יצא [  אל הספר
מוסד ביאליק