הודיה לא רוח־הקודש

הודיה לא רוח הקודש מהודיה זו נשתמרה רק פתיחתה . דף 26 17 [ אודכה אדוני כי ] הניפותה רות קודש [ כה ] על עבדך [ ותשמר ] הו מ [ חטוא לר 27 ומנערות ] לבו 1 ש ואל כול ברית אדם אביט ( 26 [ ותשמר ] הו מ [ חטוא לך : [ על פי שורות 23 ; 22 לעיל . — [ ומנערות : [ על פי שורד , 19 לעיל ( 27 - . בסוף השורה נראה עוד : ה ומצאוה . ( 28 — קרוב לתחילתה נשתמר : ., יגיה ואוהביה ( סופה קלוש . ( בסופה נשתמר : ע ] ולמי עד . 26 הניפותה וכר ! ביטוי חוזר ונשנה , עיין במילון , ועיין 7 , 7 ובנאמר שם . 27 ואל כול ברית אדמ אביט י טעמו , כנראה , שהבהיר זוכה בכל מתנותיה הטובות של הברית שנכרתה עם כל המין האנושי 1 רק הבחירים הם הזוכים בברית האמיתית והם נהנים מחסדו המלא של האל . וכיוצא בזה : 'בכול כבוד אדם' ( לעיל , שורה . ( 15  אל הספר
מוסד ביאליק