'...ואקח־ לי שני מקלות לאחד קראתי נעם ולאחד קראתי חבלים...' (זכריה יא, ז)

... ' ואקח לי שני מק לות לאחד ק ראתי נעם ולאחד קראתי חבלים ) ' ... זכריה יא , ז ) ישראל בן שלום 1 שנינו בבבלי סנהדרין ( כד ע"א : ( אמר רבי אושעיא מאי דכתיב ( מהו שכתוב ) ( זכריה יא , ז ) ' ואקח לי ( את ) שני מקלות לאחד קראתי נעם ולאחד קראתי חבלים . ' נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימין זה לזה בהלכה , חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה , 'ויאמר ( אלי ) אלה [ שני ] בני היצהר העומדים וגו' ( שם ד , יד , ( 2 ' ושנים זיתים עליה' ( שם ד , ג , ( 'יצהר , ' אמר רבי יצחק אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל 3 שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית . 'ושנים זיתים עליה , ' אלו תלמידי חכמים שבבבל שמרורין זה לזה בהלכה כזית ... 'ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם , ולהנה כנפים בכנפי החסידה , ותישנה את האיפה בין הארץ ובין השמים , ואומר אל המלאך הדובר בי , אנא המה מוליכות את האיפה ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער' ( שם ה , ט-יא , ( אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל ... 4 ובהמשך שם , מאי בבל אמר רבי יוחנן בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמוד , 5 ' במ...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות