‭' 2‬ מס ציור , הסוללות שפך תחילת, הרומית ההתפרסות: ‭' . 161 - 169 ( -‬ ג' מל יוסף ( הסדירור המצ ראשית — יודפתמצור. יהודיות פשיטות