) תל־אביב אוניברסיטת, לארכיאולוגיה ן המכו, פרי עדה ציירה ( ית הסלבק מהשכבה חרס כלי ‭7 :‬ איור