(פרק רביעי / המאבק הרעיוני : הדו שיח בין יהודים לבין שאינם יהודים במדרש בראשית רבה (פרשה יא

פרק רביעי / המאבק הרעיוני : הדו - שיח בין יהודים לבין שאינם יהודים במדרש בראשית רבה ( פרשה יא ) בפרק הקודם , ראינו את הטיעונים השונים שיוסטינוס גייס נגד שמירת השבת , בפולמוסו עם טריפון . אין מענה בפיו של טריפון . בפרק זה נבחן את מקורות חז"ל ואת רגישותם לבעיות שהועלו על - ידי יוסטינוס . יש להבהיר מראש שאין אנו מניחים שחז"ל הכירו את חיבורו של יוסטינוס . ענייננו הוא לקבוע , אם ידיעתנו אנו את טיעוניו של יוסטינוס פותחת פתח לקריאה רגישה יותר במדרשינו . כלומר , האם אפשר לזהות בספרות חז"ל נסיונות להדוף טיעונים מן הסוג שמצאנו אצל יוסטינוס ? נעיין בפרשה בבראשית רבה , המוקדשת כולה לשבת , בקטע שלבש צורה של פולמוס גלוי . מדרש בראשית רבה הוא הוותיק שבמדרשים האמוראיים 1, ונערך , כנראה , במאה החמישית . פרשה שלמה , פרשה יא , מוקדשת לשבת ודורשת בעיקר את בראשית ב : ג - " ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו". יסודה של פרשה זו בדרשות תנאיות צל הצירוף " ויברך ... ויקדש". מקומן הראשון ומקורן של דרשות אלו , הנו במדרש התנאי מכילתא דרי ישמעאל . נביא הדגמה של הקטעים המקבילים בשני המדרשים 2, זה מול זה , כדי לעמו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד