יריד בכיכר באודסה, ראשית המאה ה‭.20-‬ הכוח המושך של העסקים, קסם עולם התרבות, תנאי החיים החשופים של אזור ספר רחוק מן המרכז – כל אלה תרמו להיווצרותו של אתוס תרבותי יהודי בעל תבניות מודרניות יותר