אביבה אורי – רישומי הפחם והעיפרון שלה ביטאו באופן ספונטני, ישיר ומיידי עולם פנימי עשיר ודרמתי