ביטוי מרוכז לחוויית השואה נמצא גם בשירה. דן פגיס – תיאור הקיום שלאחר השואה כקיומו של מת-חי