לדידו של אוטו ויינינגר היהודים אינם יכולים להתרומם למעלת גאוניות שכן היהודיות כרוכה ללא מנוס בתכונות נשיות, שאותן ראה כנחותות