המוסר בהגות היהודית

Press , 1986 . "Canaanite" Critique of Israel , Indiana Univrsity פורת , יהושע , שלח ועט בידו – ביוגרפיה של יונתן רטוש , מחברות לספרות , תל–אביב , . 1989 עברון , בועז , החשבון הלאומי ( פרק ט"ו : "הכנעניות – פתרונותיה ובעיותיה ( " מהדורה ב , ' דביר , תל–אביב , . 2002 חורון , ע"ג , קדם וערב – כנען , תולדות ארץ העברים , דביר , תלאביב , . 2000 המוסר בהגות היהודית נעמי כשר המונח "מוסר" משמש בהוראות שונות בלשון הבריות ובלשונותיהם של אנשי מחקר והגות בדורותינו . מוסר הוא : א . מערכת עקרונות כלליים המדריכים את התנהגותו של האדם , במצבים של קונפליקט בינו לבין זולתו , באופן המבטא את כבוד האדם באשר הוא אדם ; ב . מערכת עקרונות כלליים המדריכים את התנהגותו של אדם במסגרת מסוימת , חברתית , ארגונית , מקצועית או כדומה ( מערכת זו מופיעה לרוב בכותרת " אתיקה ;( " ג . תפיסה בדבר החיים הטובים והראויים , שאדם  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר