פרק ב: תולדות הספרות המזמורית

פרק ב : תולדות הספרות המזמורית עליהם שם מחבר ; הימן נזכר בראש תה' פ"ח ( פס' ;( 1 ידותון - בתה' ל"ט ; 1 ס"ב ; 1 ע"ז ; 1 אסף בא כמחבר של תה' נ ; ' ע"ג-פ"ג ; ולבני קרח יוחסו המזמורים מ"ב-מ"ט ; פ"ד-פ"ה ; פ"ז-פ"ח ( יחד עם הימן . ( שתי כותרות שבתהלים לא באו כאן על סיפוקן , והן אלה המייחסות מזמורים לשלמה - תה' ע"ב ; 1 קכ"ז . 1 הסיבה היא במגמת המסורת לזהות את 'עשרה זקנים' באישים שקדמו לדוד או לפחות היו בני זמנו : הימן , ידותון ואסף נזכרים בספר דברי הימים כמשוררים בימי דוד ( דה"א ו' ; 24 , 18 ט"ו 117 כ"ה ;( 6 , 3 , 1 ובני קרח באים אצלו כשוערים ( דה"א כ"ו , ( 19 אף כי היו למשוררים רק במלכות יהושפט ( דה"ב כ' . ( 19 חז"ל ראו אפוא בדוד את מסדר השירה המזמורית שנוצרה רובה בידיו ומיעוטה לפניו . התמונה שונה אם נשים לב לכותרות שבתרגום השבעים . להלן אתרגם אחדות מהן ( המספור הוא לפי הפרקים בנוה"מ : ( ע"א : 1 לדוד , לבני יונדב ולראשוני הגולים . ע"ו : 1 למנצח בנגינות , מזמור לאסף , שיר על האשורי . פ' : 1 למנצח על שנויים , עדות לאסף , מזמור על האשורי . צ"ו : 1 בהבנות הבית לאחר השבי , שיר לדוד . קמ"ז : 1 הללו...  אל הספר
כרמל