2. ספר דברי־הימים: מקורותיו, מהימנותו, מגמותיו

. 2 ספר דברי הימים : מקורותיו , מהימנותו , מגמותיו עם זאת משוקעים בספר דברי הימים מקורות עתיקים יותר ; בהיקפם ובדרך השימוש בהם תלויה השאלה , האם ספר מן המאה הרביעית יכול למסור עדות לגבי מאורעות שלמן המאה העשירית . מה אפוא היו המקורות שלפני דברי הימים ? מקור אחד ודאי היו ספרי שמואל ומלכים בצורה דומה לצורתם שבידנו . פרקים שלמים הועתקו אצלו , לא מילה במילה , אבל פסוק בפסוק . את ספר מלכים מזכיר דברי הימים במפורש , כגון בדה"ב ט"ז j 11 'והנה דברי אסא , הראשונים והאחרונים , הנם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישראל . ' מותר לשער , אף כי אין להוכיח זאת בוודאות , שהכוונה היא לספר מלכים הקאנוני הידוע לנו . ועל דברי דוד נאמר כי 'הנם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה' ( דה"א כ"ט . ( 29 גם כאן מתקבל על הדעת שהכוונה היא לספר שמואל שבידנו ; ונראה שהספר יוחס גם לנתן ולגד בגלל הידיעה על מות שמואל הבאה כבר בשמ"א כ"ה . 1 מדרש אגדה זה ממש מצוי בדברי האמוראים על הברייתא שבבבלי , בבא בתרא ט"ו , ע"א : "' שמואל כתב ספרו . " והכתיב "ושמואל מת ! " דאסקיה גד החוזה ונתן הנביא . ' מכאן מ...  אל הספר
כרמל