2. השערת התעודות ושקיעתה

. 2 השערת התעודות ושקיעתה בימי גבורתה של השערת התעודות הסבירו את הכפילויות והסתירות הללו בשיטה הבדוקה של חלוקת הכתובים בין שתי תעודות מקבילות ועורכיהן . כך אפוא המשיכו את זיהוי התעודות ס"י וס"א שבתורה עד לתוך ספר מלכים . כזאת אפשר למצוא בפירושים ובעבודות מחקר שיצאו עד לשנות העשרים ובכמה מן המבואות למקרא שיצאו עד לאמצע המאה העשרים . ואולם במשך הזמן , החלו להתייאש מן השיטה הזאת בחקר נביאים ראשונים . לשקיעתה המוקדמת של השערת התעודות כהסבר לחיבורם של נביאים ראשונים חברו כמה גורמים . אחד מהם הוא בוודאי אי האחידות הבולטת בתוך התעודות המשוערות . כזכור , נהגו לייחס התגלות מלאך ה' על הארץ בדמות אדם , לס"י . והנה התגלויות כאלה יש בספר שופטים שתיים - לגדעון ( ו' ( 24-11 ולהורי שמשון ( י"ג . ( אך בראשונה מלאך ה' נעלם , בשנייה - עולה בלהב המזבח ; הראשונה היא אגדת קודש של מזבח 'ה' שלום' בעפרה , השנייה - איננה אגדת קודש כלל ועיקר ; היא סיפור המצטיין באפיון עדין של דמויות הורי שמשון . קשה לייחס את שני הסיפורים הללו למחבר אחד . גורם נוסף הוא ביחסן ההדדי של שתי התעודות המשוערות . יש שתעודה אחת מכירה את ...  אל הספר
כרמל