פרק ב: השערת התעודות: זיהוי התעודות ואפיונן

פרק ב : השערת התעודות : זיהוי התעודות ואפיונן היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים , ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך . אחרי החתימה הזאת בא נוסח מתוקן של כריתת ברית חגיגית בין הי לישראל ( כ"ו : ( 19-17 את ה' האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ... וה' האמירך היום להיות לו לעם סגלה ... ולתתך עליון ... בפרק כ"ז יש נספחים שונים , ובכ"ח 68-1 באות ברכה וקללה המסיימות קובץ משפטי במקרא , כמו במזרח העתיק , כגון חוקי חמורבי במסופוטמיה . נמצא אפוא שבדב' י"א - 31 כ"ח 68 יש קובץ של חוקי ספר דברים , שיכונה בקיצור 'חוקי . ( Deuteronomic Laws ) met שאר החוקים שבתורה אינם מאורגנים בקבצים , אלא נמצאים בתפזורת , בייחוד בספרים שמות , ויקרא , במדבר . לא זו בלבד שאין להם פתיחה וסיום ניכרים לעין , אלא גם מצורפים להם סיפורים על הגשמתם , כגון מצוות בניית המשכן > שמ' כ"הל"א , ( שאחריה בא תיאור עשייתו ( ל"ה-מ . ( ' בחוקים הללו מתקשים היינו לזהות תעודה אחת , אם לא שלרוב רובם משותפת זיקתם הרבה לענייני כהונה ופולחן . בשמ' כ"ה-ל"א מצווים בני ישראל , למשל , על הקמת המשכן , עשיית כליו , הקדשת...  אל הספר
כרמל