פרק א: מסורת וביקורת

פרק א : מסורת וביקורת מסופר על אמציה : 'ואת בני המכים לא המית , ככתוב בספר תורת משה , אשר צוה ה' לאמר : לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות , כי אם איש בחטאו ימות ( קרי . יומת , ' ( והוא ציטוט כמעט מילולי מדב' כ"ד . 16 ולבסוף במל"ב כ"ג 25 נאמר על יאשיהו : 'וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו ככל תורת משה . ' ... והרי כאן הד למצווה בדב' < י 15 'ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך , מלבד העובדה שכלל מעשיו של יאשיהו הן הגשמת המצוות בספר דברים , כפי שעוד נראה בהמשך . יש כאן עדות לכאורה שבתקופה עתיקה יותר , לפני ימי בית שני , ייחסו לכתיבתו של משה את ספר דברים בלבד , והיא מוצאת את אישורה בכך , שרק בספר דברים נמצאות ידיעות על פעולתו זו של משה . כך בדב' ל"א 19 'ויכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכוהנים בני לוי ... ואל כל זקני ישראל , ' ושם פס' : 24 'ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תמם . ' ... לכך גם מתאימה העובדה שרק בספר דברים נזכר ספר התורה כיצירה קיימת . הוא הנאמר בדב' כ"ח : 61 'גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת ...  אל הספר
כרמל