איור 11 : מיתקן מגיפה במוצא התעלה מהסכר, מבט מערבה