איור 5 : רחובות בנגב, בריכת אגירה מרכזית מבט למזרח ,