איור 5 : מראה כללי של מאגרי המישנה, מבט לצפון מערב