איור 12 : קטע מתעלת המים בין שער שביל הנחש לבור המים המזרחי