איור 23 : נקודת הסתעפות של האמה הקדומה. א. תוואי האמה ממערב; ב. מהלכה המקורי של האמה; ג. מהלד האמה בשלב השני