איור 12 : שרידי אומנה של הגשר שממערב למבצר (נקודה 32 )