איור 13 : בריכת חלוקה באזור הבירות (נקודה 39 ) : מבט לצפון. משמאל: קטע מהאמה לבורות הדרומיים, מימין: פתח האמה היורדת לשדות יריחו