איור 7 : עין א-תינה אמה משנית היורדת אל ולאמה הראשית ,