איור 17 : מתקן איסוף ליד הבריכה העליונה, תכנית (על 0י שיק )