איור 11 : אמת שכם-שומרון, חתך מוגדל של דפגות האמה (סכמתי)