איור 7 : אחת הקשתות של ה'עקיפה?.'? שים לב לשוני בסגנון הבנייה לעומת תעלות א' וב'