איור 12 : חתכים לרוחב המאגר המדגימים את שלבי קיומו