איור 27 : נים, דרום צרפת ?))?ליה?.(? תכנית הקסטלום ונקודות היציאה של הצנרת העירונית